تبلیغات
RF2268AM - خرسی که می خواست خرس باقی بماند
چهارشنبه 8 آبان 1392

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

   نوشته شده توسط: عارف محمدی    نوع مطلب :ا.مدیریت منابع انسانی ،

داستان خرسی که می خواست خرس باقی بماند

درختان برگ میریختند و غاز های وحشی رو به جنوب پرواز میکردند.سردی باد خرس را می آزرد.او یخ کرده بود و خسته بود..بوی برف را در هوا شنید و از میان برگ های خشک که زیر پایش خش خش میکردند به سوی غار گرم و دلپذیرش رفت..چندان نگذشت که در لانه ی گرم و زیبایش به خوابی عمیق فرو رفت.خرس ها در تمام طول زمستان میخوابند.بیرون غار در جنگل باد میوزید و باران میبارید.

صبح یک روز برف زمین و درختان را پوشانید.زمستان آمده بود ولی خرس که در خواب بود خبری از آمدن آن نداشت..روزی حادثه ای اتفاق افتاد.آدمیانی به جنگل آمدند و با خود نقشه و دوربین و اره آوردند و درختان را یکی پس از دیگری بریدند و بر زمین انداختند..سپس ماشین و جرثقیل آوردند تا در دل جنگل یک کارخانه بسازند.معماران و بنایان و سایر

کارگران سوار بر چند کامیون به کارخانه آمدند.زمین یخی چنان سفت و سخت بسته بود که حتی ماشین های بسیار سنگین هم به گل فرو نمیرفتند..وقتی بهار فرا رسید خرس از خواب بیدار شد.غار او اینک زیر کارخانه بود..

خرس چند خمیازه کشید و از غار بیرون آمد.آفتاب چشمهایش را زد.به خود گفت:من حتما دارم خواب میبینم و چشمهایش را مالید.

ولی او بیدار بود و جنگل ناپدید شده بود.خرس با تعجب زل زد به کارخانه.ترسید.در همین لحظه که او ایستاده بود و با تعجب به کارخانه زل زده بود نگهبان کارخانه جلو دوید و داد زد:اوهوی عمو! چرا اونجا بیکار ایستادی؟

قلب خرس لحظه ای ایستاد.گفت:خیلی معذرت میخواهم از حضورتان آقا.ولی ملاحظه میفرمایید که من یک خرسم! نگهبان داد زد:یک خرس؟ حرفت خنده داره.تو هیچی نیستی مگر یک کارگر تنبل و کثیف!

او آنقدر عصبانی بود که خرس را هل داد و برد پیش رئیس کارگزینی.

خرس در نهایت ادب به رئیس کارگزینی گفت:من یک خرسم آقا.خودتان ملاحظه میفرماییدکه من یک خرسم.

رئیس کارگزینی داد زذ:اینکه من چی میبینم چی نمیبینم به خودم مربوطه نه به تو.با انگشت خرس را نشان داد و گفت:من اینجا تو این اطاق خرس نمیبینم..یه کارگر تنبل و کثیف میبینم که باید حمام بره تا قیافه ی آدمیزاد پیدا کنه.

آنوقت خرس را هل داد و برد پیش معاون بخش اداری.

معاون بخش اداری قضیه ی خرس را شنیده و خیلی عصبانی بود..وقتی خرس وارد اطاق شد معاون پشت میزش نشسته بود و داشت تلفنی به کسی میگفت:ما اینجا یک کارگر خیلی تنبل داریم که ادعا میکنه خرسه..بله قربان..میدونم وقت جنابعالی چقدر با ارزشه ولی چاره ای نیست جز اینکه خود جنابعالی چند کلمه ای بااین کارگر تنبل و کثیف صحبت کنین.او باید حمام هم بره.

رئیس بخش اداری آدم! پر فیس و افاده و بی حوصله بود.او داد نزد جیغ هم نکشید..فقط روزنامه ای را که داشت میخواند لحظه ای پس زد و گفت:اه چه موجود بوگندویی! آنوقت گلویش را صاف کرد و گفت:جناب رئیس میخواد ببیندش..ببریدش خدمت ایشان.

جناب رئیس کله گنه ترین شخص در تمام کارخانه بود.او بیش از دیگران حقوق میگرفت و اطاقش بزرگترین اطاقی بود که خرس در کارخانه دیده بود.ولی چرخ های کارخانه بی وجود او هم میچرخید و او بیشتر وقتها بیکار بود و از بی حوصلگی دهن دره میکرد.او که تا دلت بخواهد فرصت داشت نشست و به حرفهای خرس خوب گوش دادو دست آخر گفت:جالبه! پس تو خرسی آره؟

خرس گفت:چه خوب که بالاخره کسی رو پیدا کردم که حرفم را میفهمد!

جناب رئیس گفت:هوم زیاد هم به دلت خوش نیار.تا وقتی ثابت نکنی که حقیقتا خرسی من حرفت رو باور نمیکنم.

خرس پرسید:ثابت کنم؟

جناب رئیس جواب داد:بله! چون من میگم خرس های حقیقی رو فقط در باغ وحش ها و سیرک ها میشه پیدا کرد.

رئیس چون یقین داشت که مو لای درز حرفش نمیرود دستور داد خرس را با جیپ به نزدیکترین شهری ببرند که باغ وحش داشت و خودش نیز با اتومبیلش همراه او رفت.شهر دور بود و مسافرت خسته کننده..

خرس های باغ وحش همین که خرس غریبه را دیدند که از جیپ پیاده شده سرشان را تکان دادند و گفتند:نه جان من! این خرس خرس حقیقی نیست.خرس حقیقی که سوار جیپ نمیشه!مثل ما در قفس زندگی میکنه! و یک خرس هیمالیایی پیر گفت:یا در لانه ی خرس زندگی میکنه. خود این خرس سالهای سال در لانه ی خرس زندگی کرده بود.

خرس با عصبانیت فریاد زد:شما اشتباه میکنید! من خرسم! من خرسم!

رئیس لبخند زد و گفت:نمیدونم چی هستی ولی میدونم که کله شقی! عیبی نداره به زودی میفهمیم کی حق داره.

تو شهر بزرگ بعدی یک سیرک هست.میریم اونجا تا تو حرفت رو ثابت کنی.

وبه شهر بزرگ بعدی رفتند.میگویند خرس های سیرک بسیار باهوشند چون از انسانها خیلی چیزها یاد گرفته اند..خرس های سیرک مدت زیادی به خرس غریبه چشم دوختند و بالاخره گفتند او شبیه خرس هست ولی خرس نیست..خرس ها در جایگاه تماشاچیان نمی نشینند..خرس ها میرقصند..تو میتونی برقصی آیا؟!

خرس با اندوه جواب داد:نه

کوچکترین خرس سیرک داد زد:میبینید؟ اون حتی نمیتونه برقصه! اون چیزی نیست جز یه مرد تنبل که لباس پشمی پوشیده و حمام نرفته..همه خندیدند..جناب رئیس هم خندید..خرس بیچاره به قدری ترسیده بود که نمیدانست چه باید بکند.

هنگامی که داشت به کارخانه برمیگشت در تمام طول راه یک بند به خود میگفت:ولی من خرسم.میدانم که خرسم..یک خرس حقیقی.چرا دیگران این را نمیفهمند آیا!؟ و هنگامی که به کارخانه برگردانده شد دیگر هیچ اعتراضی نکرد.

و هنگامی که به او گفتند ریشت را بزن ریشش را زد...

او مثل بقیه ی کارگران کارت حضور و غیاب را ساعت زد..

نگهبان کارخانه او راپشت ماشین بزرگی برد و به او گفت که چه باید بکند.خرس هم سرش را تکان داد که یعنی چشم هر چه گفتی انجام میدهم.ولی حتی کلمه ای از حرف های او را نفهمیده بود!

او جلوی ماشین بزرگی ایستاد.نمیدانست چه باید بکند ولی معلوم بود که سایر کارگران میدانند چه باید بکنند.

خرس نگاه سریعی به دور و برش انداخت و دید که کارگران تکمه های ماشین را فشار میدهند.نگهبان کارخانه برگشت و خرس ترسیده ی بیچاره یک تکمه را فشار داد..اتفاقی نیفتاد!

نگهبان داد زد:اوهوی عمو! خیال نداری کارت رو شروع کنی؟

خرس این بار تکمه رو محکمتر فشار داد.از ماشین صدایی در نیامد اما یک لامپ قرمز شروع کرد به چشمک زدن و همین نشان داد که خرس مشغول کار کردن است.

از آن پس خرس یک کارگر کارخانه بود و روز پس از روز هفته پس از هفته و ماه پس از ماه پشت ماشین می ایستاد و کار میکرد.

گل های بهاری بیرون حصار های بلند کارخانه سر از دل خاک بیرون آوردند و سپس پژمردند و رفتند..علف های سبز زیر آفتاب داغ خشکیدند.خرس بیشتر شب های تابستان را بیدار میماند..سپس آسمان غرید و برق زد و چندان نگذشت که پائیز آمد.خرس هرگاه که فرصتی گیر می آورد پشت حصارهای سیمی کارخانه می آمد و پرواز غاز های وحشی را تماشا میکرد.

نگهبان کارخانه میگفت:ای ولگرد پیر! باز به خواب و خیال هات پناه برده ای؟

برگ درختان که زرد شد حس خستگی در بدن خرس شروع کرد به ریشه دواندن..هر چه برگ ها در باد پائیزی میرقصیدند خرس بیشتر و بیشتر خسته میشد.او بوی برف را در هوا میشنید و به خود میگفت:آخ..من خیلی خسته ام..خیلی خسته..

همکارانش مجبور میشدند او را از رختخوابش بیرون بکشند و چندان نگذشت که بی آنکه دست خودش باشد پشت ماشین به خواب میرفت..

یک روز نگهبان کارخانه پیشش آمد و داد زد:تو داری به تولید کارخانه لطمه میزنی.ما اینجا به کارگر تنبل بی عرضه ای مثل تو احتیاج نداریم..گمشو! تو اخراجی!

خرس ناباورانه به او نگاه کرد و پرسید:اخراج؟..منظورت این است که من هر جا دلم بخواهد میتوانم بروم و هیچکسی جلویم را نمیگیرد؟

نگهبان کارخانه داد زذ:نه هیچکس جلوت رو نمیگیره..هر چه زودتر گورت رو گم کنی بهتر..دیگه نمیخوام چشمم بهت بیفته.

خرس فرصت را از دست نداد.زودی بقچه اش را برداشت و از کارخانه بیرون رفت..

یک شب و یک روز و سپس یک روز دیگر پیاده راه رفت.از کناره ی بزرگراه ها میرفت چون آنطرف ها جاده ی دیگری نبود.سعی کرد اتومبیل هایی را که رد میشدند را بشمارد ولی او در کارخانه یاد گرفته بود که تا پنج بشمارد ولی او در کارخانه یاد گرفته بود که تا پنج بشمارد و از طرفی برف هم یک بند میبارید این بود که دست از شمردن اتومبیل ها برداشت..شب روز دوم خیس و یخ زده به تنها متلی رسید که در آن دور و بر ها بود.

مدیر متل بیکار نشسته بود ولی تا چشمش به خرس افتاد وانمود کرد که سرش خیلی شلوغ است.او خرس را ابتدا مدت درازی در انتظار نگه داشت و سپس از او پرسید:چی میخوای؟

خرس مودبانه گفت:من خیلی خسته ام..یک اطاق واسه ی امشب میخواهم.

مدیر متل نگاهی به خرس انداخت و گفت:هه! یک اطاق میخوای؟ یک اطاق؟ بد نیست بدونی که ما به کارگر های کارخانه اطاق نمیدیم..خرس گنده ای مثل تو که جای خود داره!

خرس پرسید:چی گفتی؟

مدیر متل جواب داد:گفتم ما به کارگر های کارخانه اطاق نمیدیم..خرس گنده ای مثل تو که جای خود داره!

خرس گفت:اگر اشتباه نکنم شما گفتی خرس! پس شما باور میکنید که من یک خرس حقیقی ام؟

رنگ از صورت مدیر هتل پرید..دستش را دراز کرد و گوشی تلفن را برداشت ولی خرس دیگر برگشته بود و رفته بود حتی در متل را هم پشت سرش بسته بود.

او از میان برف کشان کشان به جنگل رفت..

او نمیدانست چه کاری خیال دارد در جنگل بکند ولی آنقدر رفت و رفت و رفت تا به یک غار رسید.بیرون غار نشست و به خود گفت:نمیدانم چه باید بکنم..چه نباید بکنم..ای کاش اینقدر خسته نبودم..دهن دره ای کرد و به خود گفت:ای کاش میدانستم چه باید بکنم.او مدت بسیار درازی آنجا نشست..به افق خیره شد به زوزه ی باد گوش سپرد و به برف اجازه داد که روی او ببارد و بپوشاندش.به خود گفت:حتم دارم که یک چیز خیلی مهم را فراموش کرده ام ولی آن چیز چیست؟..چه چیز را فراموش کرده ام؟

خرسی که می خواست خرس باقی بماند

نوشته ی :یورگ اشتاینر

ترجمه :ناصر ایرانی

نظر عارف محمدی در مورد داستان

این داستان رو میشه به خیلی از انسان ها ربط داد , چون در واقعیت خیلی از اوقات هر کدام از ما به دنبال پیدا کردن هویت خود  و دنبال کردن نظر خودهستیم و وقتی که ما شخصیتمون رو در متضاد با افکار جامعه  میبینیم به همین سوال  در این داستان میرسیم که من یک خرسم یا یک کارگر!

اینکه قوانین در خیلی از حالات به ما تحمیل میشود وما را مجبور به همرنگی باقوانین موجود میکند,یک واقعیت و اشکال هست امابه نظر من قوانین عاقلانه در هرسازمانی برای اینکه روندها به یک سمت متمرکز واثرگذار هدایت شود, تا حدی لازم هست  اما لازمه رسیدن به این مهم داشتن انعطاف قابل قبول برای قوانین در سازمان است.

اما در این داستان جالب انجاست که هیچ سیستم اطلاعاتی برای تشخیص خرس از کارگر وجود نداشت وجالبتر اینکه مسوولین هر موجودی را فارغ از تونایی ها, وسیله ای برای رسیدن به هدف سازمانی تصور میکردند.این یکسان دیدن نیز اشتباه است.

به نظر من هر انسانی تواناییهای خاص در موارد خاص  دارد,که تشخیص این توانایی ها وارتباط آن با هدف سازمان یکی از وظایف مدیر منابع انسانی است.

www.rf2268am.mihanblog.com


Where can i get really good quality cosplay costumes?
چهارشنبه 26 دی 1397 05:42 ق.ظ
I must thank you for the efforts you have put in writing this website.
I really hope to check out the same high-grade content from you
later on as well. In truth, your creative writing abilities has
inspired me to get my own site now ;)
Mei
سه شنبه 25 دی 1397 11:22 ب.ظ
I see something truly special in this web site.
cosplay costumes
سه شنبه 25 دی 1397 08:37 ب.ظ
This site was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me.
Cheers!
basta kokosoljan for huden
دوشنبه 24 دی 1397 06:17 ق.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the pictures on this blog loading?

I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's
the blog. Any responses would be greatly appreciated.
boozt acne
یکشنبه 23 دی 1397 12:55 ب.ظ
Hey! This is my first visit to your blog! We are a team of
volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!
iron man cosplay costumes
شنبه 22 دی 1397 08:28 ب.ظ
I do trust all of the ideas you have introduced for your post.

They are really convincing and will definitely work.
Still, the posts are too short for newbies.
May you please prolong them a little from next time? Thank
you for the post.
kopa avfargning till haret
شنبه 22 دی 1397 05:10 ب.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts.

Anyway I'll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.
Streaming Hentai Online Free
پنجشنبه 20 دی 1397 08:25 ق.ظ
Awesome article.
harops?tning til konfirmation
پنجشنبه 20 دی 1397 03:23 ق.ظ
always i used to read smaller articles which as well clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading now.
Rudolph
سه شنبه 18 دی 1397 11:14 ق.ظ
What's up to all, how is all, I think every one is getting more from
this web site, and your views are good for new users.
まつげエクステ グルー
یکشنبه 16 دی 1397 08:37 ب.ظ
ここが私のサイトです。来てください
Streaming Jav Online Free - JavPlay
یکشنبه 16 دی 1397 09:36 ق.ظ
I feel this is one of the most significant information for me.
And i am happy reading your article. However wanna statement on few
normal issues, The website style is perfect, the articles is actually nice : D.
Just right activity, cheers
(Klondike Adventures Hack | klondike adventures mod apk | klondike adventures cheats | klondike cheats no download | klondike free emeralds| klondike cheat engine)
یکشنبه 16 دی 1397 12:08 ق.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your website.

It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for
me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create
your theme? Superb work!
https://tintucrealmadrid1.blogspot.com/
شنبه 15 دی 1397 12:54 ب.ظ
I visited multiple sites but the audio quality for audio
songs current at this web page is genuinely superb.
(Klondike Adventures Hack | klondike adventures mod apk | klondike adventures cheats | klondike cheats no download | klondike free emeralds| klondike cheat engine)
شنبه 15 دی 1397 08:09 ق.ظ
Heya terrific blog! Does running a blog like this require a massive amount work?
I've absolutely no understanding of computer programming but I had been hoping
to start my own blog in the near future. Anyways, if you
have any suggestions or tips for new blog owners please share.
I know this is off topic nevertheless I simply had to
ask. Thank you!
bla glitter klanning
جمعه 14 دی 1397 07:29 ب.ظ
Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I'll just sum it up what I
submitted and say, I'm thoroughly enjoying your blog.
I as well am an aspiring blog writer but I'm still new to everything.
Do you have any tips for inexperienced blog
writers? I'd really appreciate it.
Funny Cat Picture
پنجشنبه 13 دی 1397 10:32 ب.ظ
Wonderful site. A lot of useful information here. I'm sending it
to several friends ans additionally sharing in delicious.
And certainly, thank you for your sweat!
Streaming Hentai Online Free
پنجشنبه 13 دی 1397 09:36 ب.ظ
Hi, i read your blog from time to time and i own a similar
one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?
If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me insane so any support is very much appreciated.
Streaming Hentai Online Free
پنجشنبه 13 دی 1397 09:15 ب.ظ
Hello there, I discovered your blog by the
use of Google while looking for a comparable topic, your web site came up, it appears great.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hello there, just changed into aware of your weblog through Google, and located that it is truly
informative. I'm going to be careful for brussels. I will
appreciate if you continue this in future. A lot of people
will likely be benefited from your writing. Cheers!
일본야구중계
چهارشنبه 12 دی 1397 09:33 ب.ظ
I have read so many posts regarding the blogger lovers however this article is truly a fastidious article,
keep it up.
라인티비
라인티비
스포츠중계
스포츠중계
스포츠중계
AIRPORT TAXI MSP
سه شنبه 11 دی 1397 08:34 ق.ظ
Hi my family member! I wish to say that this post is amazing,
great written and include almost all vital infos.
I'd like to peer extra posts like this .
Check out these Gun reviews
دوشنبه 10 دی 1397 03:39 ب.ظ
This post presents clear idea in support of the new people of blogging, that really how to do running a blog.
Click Here for Gun photos,
دوشنبه 10 دی 1397 05:59 ق.ظ
Hello, just wanted to mention, I enjoyed this article. It was practical.
Keep on posting!
Kumpulan Lirik Lagu Korea
یکشنبه 9 دی 1397 08:27 ب.ظ
""And we would like to apply the discipline and contemplative nature of monastic living to art production," adds Christopher. This way the visual elements be a fantastic process to keep your client and consumers happy. An embroidered logo really adds a professional touch to soli color aprons
filippa k sale online
یکشنبه 9 دی 1397 02:04 ب.ظ
Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to
check out your site on my iphone during lunch
break. I really like the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm amazed at how quick your blog loaded on my cell phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome blog!
Japanese Cosplay
جمعه 7 دی 1397 01:17 ب.ظ
Your style is really unique compared to other people I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you have the
opportunity, Guess I will just book mark this web site.
cosplay costumes that look just like the real character
دوشنبه 3 دی 1397 03:35 ب.ظ
You really make it appear really easy along with your presentation but I to find this topic
to be actually something that I think I might never understand.
It sort of feels too complex and extremely extensive
for me. I'm looking forward for your next put up, I will try to get the cling of it!
muskelaufbau tabletten
پنجشنبه 29 آذر 1397 07:53 ب.ظ
When some one searches for his vital thing, therefore
he/she wants to be available that in detail, thus that thing is maintained
over here.
prípravky na rast svalo
پنجشنبه 29 آذر 1397 04:29 ب.ظ
You ought to be a part of a contest for one of the most useful sites
on the web. I will recommend this website!
Funny Picture
چهارشنبه 28 آذر 1397 05:21 ب.ظ
This web site really has all of the information I needed
about this subject and didn't know who to ask.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30